Avatar fenikshel

Fenikshel On 29/12/2011

Feliz ano novo 2012 _0_0_0_0_
____0__o_o__o_0_0_o_o__0_
______0___o__o__o0_0__o_o__0
_____0___o__o_o__0_0__o___o__0
____0_o___o___o__0_0___o___o__0
____00o0000o00o0o0_0o00o00oo0oo0
___000o0o00000o000_000o00o0o000o0
___00000o000o000o0_000o000o00000o0
___0o00oo00o0o00o0__0000o0o0o00000
___0o0o00000o00o0___000o0o0o0o0o00
____0o0o0000o0o0_____0000o00o00o0
_____0000o0000________ 00o000o000
______0000000___________0000000
________00_______FELIZ______00
_______00_____AÑO NOVO_____00
______00_________2012________00
_____00_______________________00
____00_________________________00
_00000000__BY HELEN____________00000000


Tag - Pink
Loading ...