Avatar sweet_starsita

& a seer TUU mii Mediiciinaa para Olviidaar'♥


cooming one year♥ Ü

On January 30 2012 96 ViewsAvatar goodlove4u

Goodlove4u On 29/04/2012

Xin chào
Tên tôi là giáo sĩ Do thái tôi thấy hồ sơ của bạn ngày hôm nay (fotolog.com) và trở thành Intrested trong bạn, tôi cũng sẽ muốn biết bạn nhiều hơn, và nếu bạn có thể gửi email đến địa chỉ email của tôi, tôi sẽ cung cấp cho bạn hình ảnh của tôi ở đây là địa chỉ email của tôi ([email protected]) tôi tin rằng chúng ta có thể di chuyển từ đây! Chờ thư của bạn để địa chỉ email của tôi ở trên. bỏ lỡ

giáo sĩ Do Thái,


Hello
My name is rabbi i saw your profile today on (fotolog.com) and became intrested in you,i will also like to know you more,and if you can send an email to this my email address,i will give you my pictures here is my email address ( [email protected] ) I believe we can move from here! Awaiting for your mail to my email address above . miss

rabbi,


Tag - Miley-cyrus
Loading ...