Avatar iiamcolacho

Hoii Poostea Tuu Maamii♥

Coolaachiitooú mii Hijiitoo Mahh Hermoosoo DE TOOOOODOS
Hoii tt posteaa tuu Mamii Viiddá!,
qee tt diigoo looqiitoo!,(? qee sohh muuchoottee enn mii viiddaa nene!,qee mee daa rrabia cuuandoo tt enojaas x boludecees;!ii yoo me qeedoo re maaaaal :-( paajero!laa re poostá!,Laa Paasoo maahh piola conn vohh viidá!,
mee mate de riisaa cuuandoo juii paa tuu houusee!,ii loos despeerté conn aguaa jajajajajaja!.
ii a serr unn baldee! peroo CHELIIIIIIIIIIN! diijo NO TE VA A SACARR CORRIENDOO! JAJAJA
ii noo mee dioo unn baldee fofo ¬¬ qqqe maala qee es eii,,naaaaaaaaaah menntirra sii es re coopadáa youur mom! jeje
peroo mahh copada es tuu mama de mentiritass noo(? jajaja,,
aaver averr ii dspp dee toooodoo esoo nos juimos enn motoo conn coolachiittoú! a comprarr factturaas! jeje
ii comoo noo habiaa compramos galletiitaas jejej!;
boeno ccammbiandoo asii re de ttema!,
vaamoo a lo seriioo OK(?
tee digoo loo qee TU MAMA DE MENTIRITAS noo tt deja haacerr:
1.noo qiieroo qeee tenngass Noovia qee YO noo conosscaa,
2.Noo haagaas cagadaas! xqee unn cosski miioo vas a teneer!.
3.ojittoo conn qee andees conn la RASTAFARI HUEQA! humm jjee
booenoo nene essperoo qee tt innspiress enn el poosteoo xqeee yoooo medioo qee me toii innspiirandoo jojo!;
Aaaaaaaaaaaaah mee acorrdé de algoo MI ANILLO(? qee lee pasoo!(?
miira nene tt connvienee qee me loo devuelvaas oo comoo minimo qee loo tengas voss xqee tt loo dii a vos iigual qe al collar!!,,maahh tiernoo los 2 conn la C ! jeje
aaaaaaaahii graccias alaa chelinn(LLL tteemgo una fotoo tuuya de cuandoo eraas chiiqiitiitiitoo! jejeje
maah liindoo esss ell pemmdejoo!jejej
te teemgoo en la carpetaa de la school! jeje miiru!;
enn la de LENGUAA jajjaa
Booenoo eiii se me acabaa la innspiracionn hiijiitouu!;
tt diigoo qee
.Tee Amoo Neene(L)
.Sohh Muuuchoo enn mii viidaa.
.Noo Tiiraa Naaada Para qee Me Falltesss
.Enn Toooooodas cnn vohh
.ii cuandoo necesiitees a laguiem pa qe t escuchee oo tt aconseeje Agarraas Ell Cel me LLaamaas ii al tooqé toii ayya jjeje!;!
.Appppppppprroontatee hijiitooú xqeee vamoo a caer de mañana deguelta con la Chuly jajajaja

HOI ACT. http://capprichossah tuu maamii .$
On March 13 2010 29 ViewsAvatar capprichossah

Capprichossah On 21/03/2010

fuuuuuuuuua noo posttiaste maas jeje


Avatar heeeeeybiruli

Heeeeeybiruli On 17/03/2010

PASATTE COLACHOO


Avatar lasspibassdela48

Lasspibassdela48 On 17/03/2010

Paasamooss Eii
Cuuidateee
Nuuss ttamooss vviendoo
qee andess ppiolaa!,
Beesittoosss!;


Laas Pibas De Laa 48 !


Avatar heeeeeybiruli

Heeeeeybiruli On 17/03/2010

me pasoo pasatee
que andes piolaaa
ajaja semejante
PALANGANUDA
LA Q ESTA CON vO
nos bemos colachoo
la 48 birulyy


Avatar yo_matyy_02

Yo_matyy_02 On 16/03/2010

pase amigo cuidate...


Avatar capprichossah

Capprichossah On 16/03/2010

hoii juii pa tuu housee
ii ayeer tmb jjajajajaj i ahora tee veoo ♥
Te Amoo Hijoo Tuu Mamii♥


Avatar larubia_rulitoss

Larubia_rulitoss On 14/03/2010

cchaauussiittoohhh viiiddaaa,,♥


Avatar larubia_rulitoss

Larubia_rulitoss On 14/03/2010

OJooo eeii Conn Laass piiiBaa ssoss Chiiqiittoo
aajaaj re ccuuiidaa ttuu ttiiaa pperroo buue es loo qq aaiii


Avatar larubia_rulitoss

Larubia_rulitoss On 14/03/2010

Cuuiidaattee muuchooo
noossveemooss pooor aaii Nuumaass


Avatar larubia_rulitoss

Larubia_rulitoss On 14/03/2010

Unn Bbbbbeessoo Soobbrrriii,,!!

tttteeaamooo Muuchoottteee aa vvohh taammbiienn Maaniitaah


Avatar ooiiehcaat

Ooiiehcaat On 13/03/2010

ttee amoo maniittoo
mahh limdooo____________________________________________________________________

Tee Amooo mami ♥


Avatar aaaaaaainene

Aaaaaaainene On 13/03/2010

besso nene:)
te ccuidas^^

4 Favorites Groups »

  • gruporivermillo

    Gruporivermillo

    grupo dedicado al club atletico river plate y a su gente


  • group1_cumbia

    Group1_cumbia

    en este grupo podras cargar fotos tuyas cumbieras y de grupos cumbieros dedicada para la gente que le guste la cumbia .
Tag - Miley-cyrus
Loading ...