colombias_unidoz

Favorite

una banda como cualquier otra


Group rules : TODA LA RASAA K SEAAN KOLOMBIANOS POEDEN SUBIR FLIKAA
SI SUBEN FOTO Y NO SON KOLOMBIASS BÒRRÒ LÀ PÌÌNCHÈÈ FÒTÒ A LÀÀ VÈÈRGAA ÀLCHÌLÈ Flag CO YÒ BÀÌLÒ QÒN LÀ, Meta, Colombia


Tag - Cosplay
Loading ...