Avatar china_termy13

ahjahja CkON'NAAtHYY:D(O)

Ny CkrEEAAN CkEE NAAtHy & YOO
NOOOS LEEVAAANtHAAMOOOSS bYEEEN
tHEEMPRAANOO OOOCh! HJAHJA EES CkEE mYY
ACkOOMPAÑARAA AAA SAACkaARLEEE CkOPYYAAS
AA LAAS LLAAVEEZ :s POR CkEE NO C AAA CkEE
PEEENDEJOO SEE LEE PEERdIIEEROON (ALOOON)
HJAHJAH AAAYEER EEL PEENDEEJOO
NOOO ES KEE SEE LAAS LLEVO MII MAMAA
Y EL VAMOOOS AMETER UUN SILLON KE NO C KEE
BLAAH BLAAAH Y EL SEEÑOOR AA BUENOO PEEROO
MEE LAAS TRAEEEN AAHORYYTHAA Y NOSOOTROOOSS
SEEEEE(FIUUUUUUUUUU!)
NAAH SI IVAMOOS A IIIR A SAKARLEE KOOPIIAAS&AA
DEEJAARLESS LAAS OOTRAAS PEEROO MPEZOO A LLOVEER MUCHOO YY PSS NOOSS REGREESAMOOS KN MI
MAMAA:D
PEEROO YAA DEESPOES DEE KASII DOOOS MEESESYNEES
DEEE VIIVIIRR DE ARIIMEE KN MII MAMAA
YA NOO IREMOOOSS YUUJUJUUU!:P
NY CKEE JUIMOOOS A LA KASA AYEER Y DE KEE
AACKA YA ACKAA Y MAS AKCAA!
ARRYBA DE LA BOOLSAA DE ROPAA JHAHJAHJAHJA
KYYY OOSOOOO! 5 VESEES SYY SYY AGUUAANTHAA
AASY DE RUUCKOO PEROO AGUAANTHAA(6666
Y PS JHAHJAA BN NOOVIOOS Y EL BB CKE?
BYEEN GRAACYYYAAS CKOON MYY MAADREEE :P
NAAAH PEEROO PSS JUIMOOOS A LLEVAAR SEEGUUN
NOOSOOOTROOOSS DEESPEENSAA :P
NY LA AKOOMODAMOOOS YSIIMOOOSSS
OTRTAAS CKOOOSAAS CKE LAA NIIÑAA...(66666'
:P NAAH YAAA POR KE NATY MYY GOOLPEEAA
JOJOJO PERO BYYEN BOONYTOO AYEEER
:D YOO LOO AMAREE UEERTEMENTHEE
DEE KEEE MEE REGAALOOO UUNOOOSS CORTEES&
EEEL SE COOMPROO UNOOOSS IGUAALEES COOCHAAA!
NAMAS KE LOOS MIOOOS DEEL 3¬¬
SEE VEE LAAA GRAAN DIFEREENCIAAA:P
YY EEL CEEL ROOSAA KKNN EL KE ME TOOMOO
LASFOOTIIISS ;) LOO AMOO JUEERTEMEEENTHE
AACKE SYY BEBEEE!:P


EEH NATYY ANDALEE EEXPRESAATHEEE:P


noo chyyynaaa nooo aandoooo uuun poookooo
seentiiidaaa koonmiiigooo namaas fuiissteee
aa kee tee diieeraaan aa thyyy yy aa myyy nooo
ireenlooo iinchii alooon kyyeeen looo vieeraa taan pooneedooorr
noo eezz keee maarioo noo peroo kee ppooneedooor
hjahja aahy comaadreeee kee lee diigooo aa uusteed
ees ke soomooozz uunaaz sssssssssss
viivoooraaaz kee nooozz arraastraamooozzz y keereemoozz
teneeer hoombreezz ke lee peerteneezeen aa otraazzz
koomooo aalooon kee noozzz eeztaaabaaa koontaandoo
keee saliooo kon laa pendejaa ezaaa y kee noo leee
guuszzztoo y noo lee kizzooo daar nii uun bezooo
eeeeh a kee te recueeerdaa
nyy uun bezilloo nii nadaa jajjajaja PPOBREE IMPERTINENTE
muuchoo kaarroo pa tii veeda zooziiooo noo zee kreeaaa
ziizizizi y laaaz koonveee kee nooozzzz
eenzzeeñaazzzthee dee keee peeroooo zyy tee guzzztee
ooh neeeh eezz kee deezzde keee teee viiii
se mee iinfloo laa penflaaa poorr thyyy
ajjajaa peerooo eeen fiiin deejaaaalaazzz
la santaa se eencaaargaa y noomaaaz ke veaa yoo
ke le diiceen kozzaaaazz aaa mii flaakiiithaaa
yooo taambyeeen lee´piiidooo
aauuukeee noo ahyy keee peeediiirrleeee poooorr
keeee elllaa nooozzz eezzzthaa cuuyydaandooo
peerooo sii viimoozzz souuth paarck aanoocheee
de kee pazaaroon eel de brythneer y loozzz paparazzy
y de kee laa iiinchyyy viieeejaaa siinn kaabeezaaa
y see fijaaroon keeee seee leeee meetyyaaa eel peerrooo
eeeenn laaa burrraa yyy thuuu y yoooo
nyyy eeen cueenthee nyy noozz dabaa riizzaaa y kuaandoo
paazaaaarooon eeeezzzeee peeedaaazzzooo
dee kee traaayyyaaaa eeel perrooo
meeetyyyydoooo dee keee tuu SEEÑOOOR
poor keee eezz tuulllooo miii amooraa preezziiooozaa
diiijooo miiraa el bollo dee kaareen yy seeee
mpeezooo a reeyyr kn eezaa riizzaaa de peendejooo ke
tyyeeneee jhahja yaaa noo zabiaamooozz zii reiirrnooozz
de looo kee diijooo ooh dee laa riizaa dee beethyyy aa feeaa
jajajjaj aahyyy chyyynaa saabeez kee kuenthaaz kn tuu amoooor
eeen thoodiiitooo baaby baaby uooooh
peeroo syy te kaantha aloon esa todaaa m,ochaa ooh neeh
babyy amooonooozzz yaaa
yaa noo koonteezzteez laaazz peendejadazz dee
zzzthaaz lioozzaaaz KAALMAATHE CHAKYYYZZZ
yyy deejjaaalaaaaz kee ladreeeen
perraa ke laaadraaa noo sabee mordeer wee
namaazzz abiirr laaazz pataaaz kee nooo
:p poooor eezzppp tuuu:p nttk babyyy zaabeez ke traaanzaaz
yy keee tee valga en fiin sii ardee ps aahyy sthaa kaankaa
poongaanzee zyy leezz aardeee
y paa loozzz kee kieraan kaaeeeerrr
a laaa kazaa dee chyyynaa psss kaaigaanleee
tamoooozzz zoolaaaz todoo eel diiaa:p
kn mario y aloon peeroo zzooolaaaazzz :p
naah aahyyy een feliix u goomeez y magnoolaa a 3 kuadraazzz
deel peeniii riiieeel maaz caacheee
leerriielepenee jjaahja amooozzz kooonn eeel zooniiii
oh kaabreeeaaazz jajajaja bebe teee amoooo chykillaaa
jajhahja
kada veez keee veeoola dueeñaa ke le diiceeem vivoooraa
mee cueedooo dee estee peedoo jahahjaja
iincheeee lookaaaa wee peeerooo een ifiiin eeel peez
muurrioooo pooorr zuuu bookaaa jajajaaa
ooh zeepaa komo vaa
weeenoo yaaa meee eemooozyyoooneee
eeehh yaaaa vaaamoonooozzzz


AlON tHYYY AAMOOO BB
AAAAL RAATOO AACKAA SYY

NAATHYY THYY AAMOO PRINCESS
AA REEEFOOO AAA SAAKAAR KOOPIIAAS YY UUN POOMIIN DEEE PAAZOOO SII O QCHYNAA DEEE LAA TEERMYY NN LAA MOODEERENAAA(H)

On September 21 2010 9 ViewsAvatar china_termy13

China_termy13 On 21/09/2010

MYY MSSN NOOOO SEE ABREEE PFF 2 SEMAAS SYYN EEL
OOOCH


Avatar china_termy13

China_termy13 On 21/09/2010

PAA CKEE VEEAAN KEE NYY LYYCHEEOOO NAATHYY
JAJA SOON AMIGOOOS NATHYYY VEES PEEROO
SEGUUN ELLAA SOON NOOVIOOSS Y SEEE BEESAAN
KN PAASIOON JAHAJHHJA
YY TOOVIAA DIICEEN KEE LA KE DICEE
MENTYYRAAS SOEE IIOOO PEEROOO
EEN FYYYN POBREESYYTHAA NO TYENEE VATHYRRYY
AHY KAREEN TAAN FACYYYL NO TEE LIBRARAAS:)
GRAACYAAS A TUU DISSKE KAMARAADAA KE MEE PEIINAA TODOO
:)


ALOON TYY AMOO BEBEEE . ♥ . - ♥ . - ♥ . - ♥ . - ♥ . - ♥ . - ♥ . - ♥ . - { ♥ }
&ÁssiiSomoss tu&yo un solo Ckuerpo un
Qkorazon una Ckanciion DeÁmorTU&yo;/88'


NOOSOOTROOOS SII NOOS CAAMBYAMOOS DE KAASYY
PEEROO WENOO LAA MENTIRA SYEMPRE KAEE JEJE


Avatar china_termy13

China_termy13 On 21/09/2010

puuthaa paa miiiss bebeeees

DYYLAAAN

AALOON

NAATHYYY

YOO LOOOSS AMOOO JUEEERTHEEMENTHEE AMOOREEZ MYOOOZ
china_termy13

Favorite china_termy13

female - 10/11/1991 (26 years old)
118 Photos
EstaarCkonAlonEs..., El Paraíso, Honduras
1 Favorites Groups »

  • my_bullterrier

    My_bullterrier

    Bull Terrier, Este grupo trata de fomentar el deporte bull y La tenencia Responsable de esta raza.Suban imagenes relacionadas con los perros ya sean bullterrier o otro terrier.Informen eventos de estos, o anuncion de venta etc.. Saludos ..:: My_bullterrier ::..
Tag - Emo
Loading ...